วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 (บทคัดย่อ)

ชื่อเรื่อง                                                      ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงาน
                                                                    วิชาการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขต               
                                                                     พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า                                                      นางสุรีพร  กลางบุรัมย์
รหัสประจำตัว                                                      525315579
อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ                    ผศ. ดร. เกศสุดา  รัชฎาวิศิษฐกุล
ปริญญา                                                                 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา                                                               การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา                                                            2553

บทคัดย่อ

                      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ใน  8   ด้าน คือ  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผลการประเมินผล  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษา 
                      ประชากรประกอบด้วย ข้าราชการครูในโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  ปีการศึกษา  2553  จำนวน 80 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                         ผลการวิจัย พบว่า  ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นด้านที่ข้าราชการครูเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนด้านที่ข้าราชการครูเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
Title:                                   Teachers’ Opinion  on Academic Administration of 
                                           Muangsuangwittaya School, under the Office of Roi-et Educational
                                          Service  Area 2                                  
Researcher’s Name:           Mrs. Sureeporn   Klangburam
Code Number                      525315579
Advisor:                               Professor Assistant  Dr. Ketsuda  Ratchadawisitthakul                        
Degree:                                Master of Education
Field of Study:                    Educational Administration
Academic Year:                  2010


ABSTRACT

                The objective of this study was to investigate teachers’ opinion on Academic Administration of Muangsuangwittaya School, under the Office of Roi-et Educational Service  Area 2 toward  8  aspects  these were curriculum development, learning process  development, measurement and evaluation,  the research for educational quality development,  educational innovation and technology development, learning source development, educational assurance development and community education promote.
              The population included 80 teachers teaching in Muangsuangwittaya School, under the Office of Roi-et  Educational Service Area 2, 2010  academic year. The instrument using in this study was the Questionnaire as 5 Level Rating Scale. Data were analyzed by using Window Computer Program to calculate the Percentage, Mean, and Standard Deviation.
                The study found that: The teachers’ opinion  on Academic Administration of    Muangsuangwittaya School, under the Office  of Roi-et Educational Service  Area 2  overall agreed with Academic Administration, it was in “High” level.  Considering the order of average value, found that the first 3 orders in highest level of average value, included curriculum development,  The second order was  the learning process  development, and the third order was the educational assurance development.  For the aspect with lowest level of average value, it was educational innovation and technology development.          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น